Wensen en ideeën

Wensen en ideeën uit de eerste bijeenkomsten en nadien per e-mail of telefoon:

 

 1. Aandacht voor de reeds bestaande problemen in het gebied, zoals:
 • – Nu al last van stof op ramen en balkon; woontoren van deze omvang levert nog meer rijbewegingen op.
 • – Nu al last van opstoppingen in verkeer en verkeersdrukte bij spits. Ook gebeuren er veel ongelukken. De laatste wijzigingen hebben niks geholpen.
 • – Bij aanleg Rijnandroute is gevraagd om een nulmeting: die is er nooit gekomen.

Reactie Timpaan

Fijnstof is onzichtbaar maar kan schadelijk zijn. Het effect van fijnstof wordt in een latere fase nader onderzocht. Ook in relatie tot de bewoners die in het gebouw zouden gaan wonen. In deze verkennende fase is er landelijk beleid waarin wordt aangegeven dat een project met minder dan 300 woningen geen noemenswaardig nadelig effect van fijnstof oplevert. Ook het door ons verrichte verkeersonderzoek laat sec voor dit project geen negatief beeld zien.

Niettemin ervaren sommige omwonenden nu al problemen en natuurlijk moeten die problemen serieus worden genomen. Het is bovendien zo dat de optelsom van projecten in het gebied mogelijk een ander beeld laten zien en dus om een nader onderzoek van de gemeente vragen. Als Timpaan hebben wij hier daarom bij de gemeente Leiden aandacht voor gevraagd.

Kortom: wij vinden het van belang dat er aandacht is voor de reeds bestaande problemen in het gebied en dat de projecten in het gebied in samenhang worden bekeken en onderzocht. Sterker nog, dit is voor Timpaan een belangrijke voorwaarde mede met het oog op de belangen van de eventuele nieuwe bewoners.

 

 1. Relatie met andere projecten
 • – Met vergunningverlening en benodigde onderzoeken rekening houden met de andere bouwprojecten in het gebied
 • – Combineer het met Rijnlandroute zodat je het in 1 keer goed kan doen

Reactie Timpaan

Zie ook de vorige reactie. Timpaan wil graag dat de projecten in het gebied inderdaad in samenhang worden bekeken en aangepast. Dit vraagt wat Timpaan betreft nog om extra onderzoeken van de gemeente en ook om inspanningen van de gemeente en de diverse ontwikkelaars in het gebied om zaken op elkaar af te stemmen. Als Timpaan vinden we dit erg belangrijk en hebben we dit ook al onder de aandacht gebracht van de gemeente. Ook zijn we bereid waar mogelijk als Timpaan onze eigen bijdrage te leveren.

 

 1. Relatie met verkeer en vervoer
 • – Parkeren ondergronds
 • – Voetpad vanaf de Ommedijkseweg naar het Valkenburgse meer
 • – Zorgen voor fietstunnel zodat huidige gevaarlijke situaties verminderen en er een betere doorstroming plaatsvindt
 • – Ontsluiting niet aan Stevenshofdreef
 • – Balkons aan A44 en rotondezijde

Reactie Timpaan

Er kan inderdaad gehoor worden gegeven aan de wens dat er ondergronds wordt geparkeerd. Dit nemen we wat ons betreft op in de Nota van Uitgangspunten.

Wat betreft het voetpad van de Ommedijkseweg naar het Valkenburgse meer en de wens voor een fietstunnel: wat ons betreft goede en waardevolle suggesties voor het gebied. Dit valt helaas buiten de scope van het project maar we zullen deze wens bespreken met de gemeente Leiden en indien mogelijk met de andere ontwikkelaars.

We denken nu aan een alzijdig gebouw waarbij er aan alle kanten appartementen zouden komen.

Conform de onderzoeken lijkt Stevenshofdreef nu de beste ontsluiting. Uit het verkeersonderzoek blijkt dat aansluiten op Stevenshofdreef nauwelijks verstorende werking heeft op de reeds aanwezige verkeersstromen en ook niet op de veiligheid. Maar zoals gezegd moet wat Timpaan betreft een aanvullend onderzoek gedaan worden door de gemeente waarbij de effecten van de overige projecten in het gebied ook worden meegenomen.

 

 1. Duurzaam en groen
 • – Energieneutraal bouwen met in elk geval gebruik van zonne-energie
 • – Zoveel mogelijk groene uitstraling behouden
 • – Als bomen gekapt moeten worden dan graag mooie volwassen bomen terugplanten (geen jonge twijgjes)
 • – Aantal hoge bomen behouden in verband met de leefruimte van de vogels

Reactie Timpaan

We streven naar een energiezuinig gebouw waarbij we het gebruik van zonnepanelen zeker goed zullen verkennen.

De wens om de groene uitstraling te behouden wordt naar onze huidige inzichten ingewilligd. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk bomen worden behouden en het gebied een groene uitstraling (aan o.a. de voorzijde) behoudt. In het huidige schetsontwerp worden er bomen verwijderd, maar minstens zoveel bomen teruggeplaatst. Per saldo levert dit naar huidig inzicht extra bomen in het gebied op. Er zal daarbij gekeken worden naar de mogelijkheid met meer voldragen groen te werken.

Daar waar mogelijk zullen hoge bomen behouden blijven.

 

 1. Dierentehuis Stevenshage
 • – Dierenasiel moet blijven
 • – Overleg ontwikkelaar en dierenasiel over eventuele maatregelen
 • – Aan nieuwe bewoners duidelijk communiceren dat er een dierenasiel is

Reactie Timpaan

Timpaan heeft gehoor gegeven aan deze wensen en is in gesprek gegaan met het dierentehuis Stevenshage. Mocht de woontoren er komen, worden er tijdens de ontwikkeling van de toren inderdaad maatregelen getroffen om de eventuele geluidsoverlast vanuit het dierentehuis, in nauw overleg van het dierentehuis, op een diervriendelijke en mooie manier (passend bij de omgeving) te verminderen. Met andere woorden: in het bouwontwerp wordt hier rekening mee gehouden. Belangrijk uitgangspunt is dat de honden onder de huidige condities moeten kunnen blijven leven en bewegen. Ook zal Timpaan te zijner tijd de eventuele nieuwe bewoners inlichten over de aanwezigheid van het dierentehuis.

 

 1. Bodem / grond
 • – Rekening houden met de waterhuishouding
 • – Verontreinigde grond (garagebedrijf): moet grondrapport komen

Reactie Timpaan

Wat betreft de waterhuishouding houden we rekening met de wensen en eisen van het Hoogheemraadschap over waterkwaliteit en wateropvang. De eventueel verontreinigde grond wordt te zijner tijd onderzocht.

 

 1. Tijdens eventuele bouwperiode
 • – Hinderbeperkende maatregelen bij het bouwen

Reactie Timpaan

Als de gemeenteraad instemt met dit initiatief zal in een vroegtijdig stadium van de planvorming door Timpaan (in samenspraak met omwonenden) worden nagedacht over hinderbeperking tijdens de bouw.

 

 1. Landgoederenzone
 • – Rekening houden met landgoederenzone en status monumentenbeleving

Reactie Timpaan

De ligging aan de Rijn en de relatie tot de landgoederen aan de Rijn vormen de belangrijkste cultuurhistorisch elementen op deze locatie. Ontwikkeling van de locatie zal recht moeten doen aan deze belangrijke historische lijnen in het landschap. Een belangrijk cultuurhistorisch element in de directe omgeving van de locatie is de buitenplaats Rhijnhof. Naast het huis met bijgebouwen vormt de begraafplaats een ruimtelijk en historisch onderdeel van het complex. In de beschermingszone landgoedbiotoop van de Provincie Zuid-Holland zijn de zichtlijnen vanuit het huis over de Rijn opgenomen. De ontwikkellocatie ligt buiten deze zichtlijnen en buiten de landgoedbiotoop. Wel is hoogbouw op deze locatie van directe invloed op de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de buitenplaats. Hoogbouw zal specifiek van invloed kunnen zijn op de zichtlijn vanuit de overtuin (de huidige begraafplaats) op het huis. Hier moet bij de uitwerking dus rekening mee worden gehouden.

 

 1. Niet meer dan 40 appartementen

Reactie Timpaan

Kijkend naar de hoogbouwvisie en de grote woningbouwopgave is het naar verwachting niet wenselijk om een project van slechts 40 woningen te faciliteren op deze locatie. Niet op basis van economische gronden en niet op basis van stedenbouwkundige kwaliteiten.

 

 

 1. Opzet volgende bijeenkomst:
 • – Andere opzet: aanwezigen moeten kennis kunnen nemen van de vragen die anderen stellen.
 • – Volgende keer graag recentere luchtfoto gebruiken: geeft realistischer beeld van het groen. Er is inmiddels al veel weggehaald.
 • – Volgende keer schetsen of beeldmateriaal zodat men een beter beeld heeft bij waar op dit moment aan wordt gedacht.
 • – Website en duidelijk mailadres waar men met vragen naartoe kan
 • – Geslaagde toren als er echt geluisterd is naar omwonenden.

Reactie Timpaan

We zorgen voor een opzet van de bijeenkomst zodat de aanwezigen inderdaad kennis kunnen nemen van de vragen die anderen stellen. Om iedereen ook werkelijk aan het woord te laten wordt waarschijnlijk gekozen voor een combinatie van plenair en subgroepen met vanuit subgroepen een plenaire terugkoppeling.

De wens voor een recentere luchtfoto en schetsen wordt meegenomen. Het streven is om op de volgende bijeenkomst een recente luchtfoto en schetsen beschikbaar te hebben.

Website en mailadres zijn beschikbaar. We nodigen omwonenden en belanghebbenden van harte uit om eventuele aanvullende vragen, ideeën of wensen door te geven via info@ommedijkseweg.nl.