Participatietraject

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiden heeft eind 2017 toestemming gegeven om samen met de initiatiefnemers en belanghebbenden uit de omgeving verder onderzoek te doen naar een woontoren aan de Ommedijkseweg in Leiden, alvorens het voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierover zijn omwonenden geïnformeerd via een bewonersbrief en uitgenodigd voor de eerste participatiebijeenkomst op 27 november 2017.

Er vinden tijdens deze initiatieffase van het project drie participatiebijeenkomsten plaats.

Doel van de participatiebijeenkomsten is om bij omwonenden en belanghebbenden op te halen welke vragen, zorgen, bezwaren er leven en ook welke wensen en ideeën er leven ten aanzien van de eventuele komst van een woontoren aan de Ommedijkseweg (en/of het participatie- en besluitvormingsproces).

De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 november 2017. Hier vindt u het verslag van de avond. De tweede bijeenkomst vond plaats op 8 januari 2018. Hier vindt u het verslag van de avond.

Op dit moment worden de diverse vragen, zorgen, wensen en ideeën die zijn geuit onderzocht en vindt er nader overleg plaats tussen Timpaan als ontwikkelaar, de grondeigenaar en de gemeente Leiden.

Dit voorjaar organiseert Timpaan een derde avond. Op deze avond wordt gecheckt of alle vragen goed zijn geïnventariseerd, welke antwoorden nog om nadere uitleg vragen en of er nog nadere wensen en ideeën zijn mocht de woontoren er inderdaad komen. De exacte datum van deze bijeenkomst moet nog gepland worden. Het doel is tijdens de derde avond ook concreter te kunnen zijn en schetsen te kunnen tonen. Iets waar in de eerste bijeenkomsten door omwonenden om is gevraagd.

Onder meer naar aanleiding van de input van deze drie avonden (en reacties binnengekomen via mail en of telefoon) stelt de gemeente de Nota van Uitgangspunten op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente Leiden een afweging moeten maken of de woontoren er wat hen betreft daadwerkelijk komt en zo ja, onder welke voorwaarden.

Bij vraag en antwoord vindt u de gestelde vragen, bezwaren en zorgen die omwonenden tot nu toe hebben geuit tijdens de eerste twee participatiebijeenkomsten (en nadien via de website of per telefoon), voorzien van een antwoord.

Bij wensen en ideeën treft u de inbreng van omwonenden zoals gegeven bij de eerste twee participatiebijeenkomsten en nadien per e-mail of telefoon, met een eerste reactie van projectontwikkelaar Timpaan.